OFERTA

1. Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Szkolenia BHP wstępne i okresowe:

  • dla pracodawców – ważność szkoleń 5 lat
  • dla osób kierujących pracownikami (w tym brygadziści, mistrzowie i pokrewni) – ważność szkoleń 5 lat
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych – ważność szkoleń 6 lat
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – ważność szkoleń 5 lat
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – ważność szkoleń 3 lata
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie niebezpieczne czynniki (np. praca na wysokościach ) – ważność szkoleń 1 rok
  • початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)- ważność szkoleń 1 rok
  • періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)-ważność szkoleń 3 lata

Szkolenia przeprowadzam dla Klienta w dogodnym terminie,jednostce klienta bądź w ośrodku szkoleniowym BHP/PPOŻ Krzysztof Plewa , w formie kursu, instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.    

3. Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,

4. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzanie poglądowych i sprawdzających badań środowiskowych

5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,

6. Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

7. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

8. Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973),

9. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne),

10. Kompleksową obsługę firm (tzw. outsourcing) – Umowa stała związana z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

A także oferuje Szkolenia PPOŻ

Oferuje Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:
szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
ćwiczenia z ewakuacji budynku


stat4u