SZKOLENIA

Ośrodek Szkoleniowy  BHP/PPOŻ –
KRZYSZTOF PLEWA oferuje państwu kompleksowe szkolenia w dziedzinie bhp i ppoż, firma przeprowadza następujące szkolenia w języku polskim, oraz ukraińskim:
Wiadomości ogólne-szkolenia: 

szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny
szkolenia stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż stanowiskowy
szkolenia okresowe:
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
dla dyrektorów szkół
dla nauczycieli
dla pracowników na stanowiskach robotniczych
dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
szkolenia mają formę instruktażu, kursu,seminarium, oraz są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning
szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów, prezentacji multimedialnych
sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
ćwiczenia z ewakuacji budynku
початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)
періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)

Instruktaż ogólny powinien prowadzić:

pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub
pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający
właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu
wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
Rozporządzeniem MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) nałożono na organizatora szkolenia obowiązek
zapewnienia programów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk pracy.
Obowiązek ten dotyczy oczywiście również szkoleń wstępnych ogólnych

Program szkolenia wstępnego ogólnego powinien określać szczegółowo:

tematykę szkolenia,
formy realizacji oraz
czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.

Organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przy opracowywaniu programów szkolenia należy oprzeć się o ramowy program szkolenia
określony w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia MGiP w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp.

Projekty programów szkolenia powinny być konsultowane z pracownikami lub ich
przedstawicielami.

Podane w ramowych programach tematy szkolenia i ich czas trwania stanowią tzw. minimum
programowe (bazę wyjściową), które powinno być zapewnione w programie obowiązującym w
danym zakładzie pracy.

Wszystkich uczestników szkolenia należy zapoznać z jego programem.

Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników,
powinny być przechowywane przez pracodawców. Nie ma obowiązku trzymania w zakładzie:starych, zdezaktualizowanych już programów szkoleń,
programów, według których będą w przyszłości prowadzone szkolenia lub przeszkoleni wg nich
pracownicy jeszcze nie podjęli pracy (np. nie wrócili jeszcze z kursu).

Programy szkolenia wstępnego ogólnego Szkolenie wstępne ogólne należy prowadzić w formie instruktażu, pod którym to pojęciem
należy rozumieć formę szkolenia, w trakcie którego możliwe jest uzyskanie, zaktualizowanie lub
uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie
pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

Uczestnikami tego szkolenia będą wszyscy rozpoczynający pracę w danym zakładzie
pracy, a mianowicie:
nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub
regulaminach pracy, a także z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie.
Jednym z celów prowadzonego szkolenia musi być też zapoznanie uczestników z zasadami
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenia przeprowadzam u Klienta w dogodnym dla niego terminie.
Konieczność przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp wynika z zapisów ujętych w:
Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zmianami),
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zmianami).


stat4u